• ประกาศผลการคัดเลือกโครงการทุนขนาดเล็กสำหรับชุมชน

  ประกาศผลการคัดเลือกโครงการทุนขนาดเล็กสำหรับชุมชน

       ตามที่“โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย” (Environmental Empowerment for Grassroots and Non-State Actors in Thailand) หรือ EnROOT ภายใต้การสนับสนุนทุนจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU) ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (KAS) และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ “ทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2559 บัดนี้ ทางคณะกรรมการโครงการ EnROOT ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณสมบัติและวัตถุประสงค์รูปแบบการดำเนินการที่สอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีข้อเสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ ตำบลปางหินฝน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เสนอโครงการ:   สถาบันอ้อผะหญา โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ผู้เสนอโครงการ:   สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกงและการดำเนินการเสนอแม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์ ผู้เสนอโครงการ:   ภาคีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต โครงการสิทธิชุมชนรวมพลปกป้องสองฝั่งทะเล ผู้เสนอโครงการ:   เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา-สตูล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม[...]

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่รากหญ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการระยะเวลาสามปีนี้ จะดำเนินการใน  [...]

ผลรับของโครงการ

เมื่อดูจากผลลัพธ์ของโครงการทีประเทศไทยจะต้องได้รับ ดังนี้  [...]

 • สัมมนาวิชาการ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  สัมมนาวิชาการ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  “มติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑: การจัดการปัญหาป่าไม้ที่ดิน” วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙     เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องราชพฤกษ์ (ชั้นลอย) โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ   กรุงเทพมหานคร ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.            ลงทะเบียน ๐๙.๐๐ น. …[...]
 • แรมซาร์ไชต์ “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต” วันที่ 7 พฤษภาคม 2559

  แรมซาร์ไชต์ “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต” วันที่ 7 พฤษภาคม 2559

  งานประกาศเจตนารมณ์ เสนอบางปะกงเป็นแรมซาร์ไชต์ ณ ลานโลมาริมแม่น้ำบางปะกง (ตรงข้ามกำแพงเมือง) เมืองฉะเชิงเทรา 18.30-19.30 กินข้าวเย็น และคุยเรื่องข้าวปลาอาหาร 19.30-19.45 เปิดงาน 19.45-20.00 ประกาศเจตนารมณ์เสนอแม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์ 20.00-20.45 บางปะกงส่งเสียง โดยเสียงจากทุกคนเพื่อแม่น้ำ สลับกับการระดมทุน 20.45-21.10 บอกเล่ากว่าจะมาเป็นสารคดีบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต 21.10-22.00 ชมสดสารคดีบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต ที่ออกอากาศสดทางช่องไทยพีบีเอส[...]
 • สัมมนา “มติครม. ๓๐ มิย. ๒๕๕๙” วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  สัมมนา “มติครม. ๓๐ มิย. ๒๕๕๙” วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยของมูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์  ร่วมกับสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการงานวิจัย เรื่อง “มติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑: การจัดการปัญหาป่าไม้ที่ดิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรานด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. งานวิจัยดังกล่าวเป็นกิจกรรมของโครงการฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ …[...]