• ประกาศผลการคัดเลือกโครงการทุนขนาดเล็กสำหรับชุมชน

    ประกาศผลการคัดเลือกโครงการทุนขนาดเล็กสำหรับชุมชน

         ตามที่“โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย” (Environmental Empowerment for Grassroots and Non-State Actors in Thailand) หรือ EnROOT ภายใต้การสนับสนุนทุนจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU) ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (KAS) และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ “ทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2559 บัดนี้ ทางคณะกรรมการโครงการ EnROOT ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณสมบัติและวัตถุประสงค์รูปแบบการดำเนินการที่สอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีข้อเสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ ตำบลปางหินฝน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เสนอโครงการ:   สถาบันอ้อผะหญา โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ผู้เสนอโครงการ:   สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกงและการดำเนินการเสนอแม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์ ผู้เสนอโครงการ:   ภาคีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต โครงการสิทธิชุมชนรวมพลปกป้องสองฝั่งทะเล ผู้เสนอโครงการ:   เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา-สตูล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม[...]

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่รากหญ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการระยะเวลาสามปีนี้ จะดำเนินการใน  [...]

ผลรับของโครงการ

เมื่อดูจากผลลัพธ์ของโครงการทีประเทศไทยจะต้องได้รับ ดังนี้  [...]

  • คลีนิคกฎหมายเคลื่อนที่ 24 พฤศจิกายน 2560 อ. หนองปลาสวาย  จ. ลำพูน

    คลีนิคกฎหมายเคลื่อนที่ 24 พฤศจิกายน 2560 อ. หนองปลาสวาย จ. ลำพูน

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านศรีเตี้ย ต.ศรีเตี้ย อ.หนองปลาสวาย จ.ลำพูน เรื่อง สิทธิชุมชนกับการยื้อแย่งที่ดินระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน 08.30 – 09.00 น.                   ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 น.                   กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีเตี้ย 09.15 – 09.30 น.                   ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงค์กิจกรรมคลินิคกฎหมาย โดย …[...]